STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Eikenschoor 4, Soerendonk’ ter inzage van 7 februari t/m 20 maart 2013, Cranendonk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen cranendonk
  2. STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Eikenschoor 4, Soerendonk’ ter inzage van 7 februari t/m 20 maart 2013, Cranendonk

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 18 december 2012 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan “Eikenschoor 4, Soerendonk”, met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit, liggen gedurende 6 weken ingaande op 7 februari 2013 voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Tevens is het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via de gemeentelijke website: http://1706.ropubliceer.nl/ en via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.BPBG3022-VAST. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van een houtkrullenhandel aan de Eikenschoor 4 te Soerendonk. De agrarische activiteiten zullen naast het niet-agrarische bedrijf voortgezet worden. Ten behoeve van de houtkrullenhandel wordt een opslag van 600 m², een beperkte containeropslagplaats en beperkte detailhandel mogelijk gemaakt. Overige bestaande activiteiten zoals de opslag ten behoeve van een tegelzetbedrijf en het gebruik van de aanwezige weegbrug door derden zijn geen onderdeel van het bestemmingsplan. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage kan gedurende de gestelde termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de in werking treding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de in werking treding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het vastgestelde ter inzage liggende bestemmingsplan.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.