STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Gravenkasteel 34, Gastel’, Cranendonk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen cranendonk
  2. STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Gravenkasteel 34, Gastel’, Cranendonk

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van dinsdag 5 maart 2013 het bestemmingsplan ‘Gravenkasteel 34, Gastel’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Gravenkasteel 34, Gastel’ met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op donderdag 25 april 2013 voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Tevens is het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMRO-code: NL.IMRO.1706.BPGST4003-VAST. Het bestemmingsplan heeft betrekking op omzetten van oud ijzerhandel met bedrijfswoning naar een hoveniersbedrijf, groen en wonen. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit van 5 maart 2013 en het vastgestelde ter inzage liggende bestemmingsplan. De wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de ingediende zienswijze van de Provincie Noord-Brabant.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.